*** โปรดอ่าน***

เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น คู่มือการพยาบาลที่สำเร็จในแต่ละปีอาจจะแตกต่าง และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่

ชื่อเรื่อง

คู่มือการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่มารับการตรวจรักษาที่หน่วยติดตามการทำงานของเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจในเด็ก

คณะผู้จัดทำ

อโนมา ศรีแสง
งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่

รอการเผยแพร่