*** โปรดอ่าน***

เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น คู่มือการพยาบาลที่สำเร็จในแต่ละปีอาจจะแตกต่าง และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่

ชื่อเรื่อง

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ภาวะหัวใจเต้นช้าที่มารับการตรวจรักษาที่หน่วยติดตามการทำงานของเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจระยะก่อนและหลังฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบถาวร

คณะผู้จัดทำ

ชลนรรจ์  วังแสง
งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือดฯ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่

รอการเผยแพร่