*** โปรดอ่าน***

เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น คู่มือการพยาบาลที่สำเร็จในแต่ละปีอาจจะแตกต่าง และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่

ชื่อเรื่อง

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อนกดทับเส้นประสาทที่ได้รับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังออก( Discectomy )

คณะผู้จัดทำ

พรทิตา  วิศวาจารย์
งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือดฯ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่

รอการเผยแพร่