*** โปรดอ่าน***

เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น คู่มือการพยาบาลที่สำเร็จในแต่ละปีอาจจะแตกต่าง และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่

ชื่อเรื่อง

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยภาวะไตวายเฉียบพลันที่ทำการบำบัดรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างต่อเนื่อง

คณะผู้จัดทำ

ศิริรัตน์ ปานพันธ์โพธิ์
นุชนารถ ศิริไพบูลย์
งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ
ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่

รอการเผยแพร่