*** โปรดอ่าน***

เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น คู่มือการพยาบาลที่สำเร็จในแต่ละปีอาจจะแตกต่าง และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่

ชื่อเรื่อง

คู่มือการพยาบาลการช่วยการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งตับที่รักษาด้วยคลื่นควมถี่วิทยุ (Radiofrequency  Ablation, RFA) (เล่มที่ 2)

คณะผู้จัดทำ

ชญาดา เกตุรัตน์กุล
งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่

เผยแพร่