*** โปรดอ่าน***

เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น คู่มือการพยาบาลที่สำเร็จในแต่ละปีอาจจะแตกต่าง และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่

ชื่อเรื่อง

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ใส่ท่อช่วยหายใจขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลด้วยรถพยาบาล

คณะผู้จัดทำ

ปรานอม สงวนพันธุ์
งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก
ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่

เผยแพร่