*** โปรดอ่าน***

เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น คู่มือการพยาบาลที่สำเร็จในแต่ละปีอาจจะแตกต่าง และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่

ชื่อเรื่อง

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยการใส่อุปกรณ์ปิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องบนผ่านทางสายสวนหัวใจ

คณะผู้จัดทำ

วีระพล ละวันนา
งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด
ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่

เผยแพร่