*** โปรดอ่าน***

เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น คู่มือการพยาบาลที่สำเร็จในแต่ละปีอาจจะแตกต่าง และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่

ชื่อเรื่อง

คู่มือการพยาบาลการสื่อสารกับผู้ป่วยวัยรุ่นที่ได้รับยาเคมีบำบัดตามทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านและทฤษฎีสัมพันธภาพ

คณะผู้จัดทำ

วิวรรณจนา งามศิริอุดม
งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่

รอการเผยแพร่