*** โปรดอ่าน***


เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น คู่มือการพยาบาลที่สำเร็จในแต่ละปีอาจจะแตกต่าง และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่


ชื่อเรื่อง

คู่มือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อซิฟิลิส

คณะผู้จัดทำ


ชนากานต์ เกิดกลิ่นหอม
งานการพยาบาลสูติศาสตร์ฯ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


การเผยแพร่

เผยแพร่