*** โปรดอ่าน***


เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น คู่มือการพยาบาลที่สำเร็จในแต่ละปีอาจจะแตกต่าง และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่


ชื่อเรื่อง

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคต้อหินที่ได้รับการผ่าตัดใส่อุปกรณ์ทำทางระบายน้ำในลูกตา

คณะผู้จัดทำ


บรรพศิริ ชัยลีย์
งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


การเผยแพร่

เผยแพร่