*** โปรดอ่าน***

เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น คู่มือการพยาบาลที่สำเร็จในแต่ละปีอาจจะแตกต่าง และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่

ชื่อเรื่อง

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นเร็วแบบที่เกิดในหัวใจห้องบนที่ได้รับการรักษาโดยการฉีดยาอะดีโนซีนในห้องฉุกเฉิน

คณะผู้จัดทำ

ดวงกมล ประสพแสนทวี
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่

รอเผยแพร่