*** โปรดอ่าน***

เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น คู่มือการพยาบาลที่สำเร็จในแต่ละปีอาจจะแตกต่าง และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่

ชื่อเรื่อง

คู่มือการพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วเพื่อป้องกันเกิดเส้นเลือดในสมองอุดตัน

คณะผู้จัดทำ

วาสินี ชาญศรี
งานการพยาบาลปฐมภูมิ
ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่

รอเผยแพร่