*** โปรดอ่าน***

เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น คู่มือการพยาบาลที่สำเร็จในแต่ละปีอาจจะแตกต่าง และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่

ชื่อเรื่อง

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลันที่มีภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยการใช้เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอดร่วมกับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

คณะผู้จัดทำ

กัณฑ์ธิมา แดงนิ่ม
งานการพยาบาลอายุรศาสตร์
ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่

เผยแพร่