เชิญหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลเฝ้าไข้


กรุณาแจ้งชื่อสกุล มาที่คุณบังอรหรือกรณัฐฑ์  เพื่อเชิญเข้ากลุ่ม chat ในSivWork  กลุ่มพยาบาลพิเศษ

สำหรับดูตารางจ่าย case

เริ่ม 21 มิย.64 ใช้ควบคู่กับสมุดจ่ายcase  จนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกสมุด


ส่งเวรพยาบาลเฝ้าไข้


หอผู้ป่วยขอพยาบาลเฝ้าไข้ 

 

ระเบียบปฏิบัติสำหรับการเฝ้าไข้พิเศษ พ.ศ. 2564


extra n