ณ ห้องบรรยาย 201 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2

 

1. เริ่มลงทะเบียน 07.30 – 08.00 น.

2. นำบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลมายื่นหน้าจุดลงทะเบียน

3. การแต่งกาย ระหว่างการฝึกอบรม

            ภาคทฤษฎี : กรุณาแต่งกายสุภาพ

           ภาคปฏิบัติ : ใช้แบบฟอร์มพยาบาลสีขาวของต้นสังกัด

# Name Registration No. Status
1. กนกวรรณ เงินบำรุง 0058 ยังไม่ชำระ
2. กนกวรรณ แหยมคง 0060 ยังไม่ชำระ
3. กัญญาพัชร ศรีฟ้า 0053 ยังไม่ชำระ
4. กิตติมาภรณ์ แก้วลอย 0056 ยังไม่ชำระ
5. เกษวิณิช นวลดี 0045 ยังไม่ชำระ
6. งามพรรณ ชั้นรัตนกุล 0043 ยังไม่ชำระ
7. จริยา วันศุกร์ 0032 ชำระแล้ว
8. จิตรสินี ธรรมยา 0021 ชำระแล้ว
9. จิราพรรณ ชุ่มตะขบ 0007 ชำระแล้ว
10. จุฑากาญจน์ ศรีลอย 0057 ยังไม่ชำระ
11. จุฑาทิพ ไม้แก้ว 0029 ชำระแล้ว
12. ชญานิล ตุลลา 0036 ยังไม่ชำระ
13. ชนันภรณ์ จีนคร้าม 0034 ยังไม่ชำระ
14. ฐิติยา สง่าเพ็ชร์ 0041 ยังไม่ชำระ
15. ฐิติวรดา อยู่วัฒนา 0046 ยังไม่ชำระ
16. ณัฐกฤตา ศรทรง 0051 ยังไม่ชำระ
17. ณัฐชุดา อุบลอ่อน 0047 ยังไม่ชำระ
18. ณิชาวดี สงวนพันธ์ 0063 ยังไม่ชำระ
19. ธัญญาทอง ชูตน 0044 ยังไม่ชำระ
20. ธัญพร วงษ์เนียม 0066 ยังไม่ชำระ
21. นงนุช​ เจริญสุระสถล 0064 ยังไม่ชำระ
22. นฤมล บุญทัน 0008 ชำระแล้ว
23. นวรัตน์ อ่อนจันทร์ 0059 ยังไม่ชำระ
24. นันทิชา เต็งเมืองปัก 0048 ยังไม่ชำระ
25. นิชาภา ดีสวัสดิ์ 0013 ชำระแล้ว
26. นิตยา นิ่มนวล 0028 ชำระแล้ว
27. นีรชา ธุระกิจ 0062 ยังไม่ชำระ
28. บงกชกนก จันทศร 0006 ชำระแล้ว
29. เบญจมาภรณ์ ศรีแจ่ม 0042 ยังไม่ชำระ
30. ปรายฟ้า แป้นแก้ว 0049 ยังไม่ชำระ
31. ปริยากร บุญญา 0065 ยังไม่ชำระ
32. พชรพร เมืองสุข 0038 ยังไม่ชำระ
33. พรพนิต รักสัตย์ 0031 ชำระแล้ว
34. พรสวรรค์ หอมหื่น 0017 ชำระแล้ว
35. พัณณิตา กงเรือ 0024 ชำระแล้ว
36. พิชญา ไทยเจริญ 0067 ยังไม่ชำระ
37. ภควรรณ กำเหนิดพรหม 0037 ยังไม่ชำระ
38. ภัทธิรา สินสอน 0030 ชำระแล้ว
39. มัณฑิรา บุญฤทธิ์ 0055 ยังไม่ชำระ
40. มุกดาศิริ บุญเกื้อ 0054 ยังไม่ชำระ
41. รอเดียะ ยียุโซ๊ะ 0018 ชำระแล้ว
42. รัชดาภรณ์ หน่ายคอน 0033 ยังไม่ชำระ
43. รัตติยากร ศรีนิล 0004 ชำระแล้ว
44. ราตรี แก้วบัวเคน 0027 ชำระแล้ว
45. ลลิตา พหลยุทธ 0001 ชำระแล้ว
46. ลัคนา เลี้ยงโสภณ 0005 ชำระแล้ว
47. วนิดา​ อินทร์​แป้น​ 0019 ชำระแล้ว
48. วรกานต์ คงอิ่ม 0003 ชำระแล้ว
49. วรรณวิษา สายรอคำ 0061 ยังไม่ชำระ
50. วิไลวรรณ เจริญผล 0040 ยังไม่ชำระ
51. แววนภา สีสมาน 0016 ชำระแล้ว
52. ศิรดา ทิพย์ดารารัตน์ 0035 ยังไม่ชำระ
53. ศิริวภา สุธรรมมา 0015 ชำระแล้ว
54. สิริสุภา ปานโชติ 0052 ยังไม่ชำระ
55. สุกัญญา เชิงกาญจน์ 0050 ยังไม่ชำระ
56. สุธิดา พุ่มลา 0014 ชำระแล้ว
57. เสาวภาคย์ สิงหพันธ์ 0022 ชำระแล้ว
58. เสาวลักษณ์ แสดกระโทก 0009 ชำระแล้ว
59. อภิวันท์ สุขบำรุง 0002 ชำระแล้ว
60. อรยา​ ไกรสิทธิ์ 0039 ยังไม่ชำระ
61. อารียา จันทะวงษ์ 0012 ชำระแล้ว