หลักการและเหตุผล

        การที่เด็กจะเติบโต มีสติปัญญาที่เหมาะสม และมีพัฒนาการที่ดีนั้น ขึ้นกับการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ซึ่งปัจจัยหนึ่งก็คือการได้รับอาหารที่เหมาะสมตั้งแต่ แรกเกิด โดยเฉพาะใน วัยทารก อาหารที่สำคัญที่สุดก็คือนมแม่ เนื่องจากนมแม่เป็นแหล่งอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก มีสารอาหารครบถ้วน ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันโรคที่ไม่สามารถหาได้ในสารอาหารทดแทนอื่นๆ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะช่วยลดอัตราตาย อัตราเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อ และช่วยส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก (Chiu et al., 2011; Victora et al., 2015) ส่งเสริมความผูกพันระหว่างแม่ลูก และประหยัดค่าใช้จ่าย  องค์การอนามัยโลกแนะนำให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยจนอายุ 2 ปี (WHO, 2013) จากการสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทยในปี 2562 พบว่าทารกไทยพียงร้อยละ 14 ที่ได้รับนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) การส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยแม่ได้ยาวนานที่สุด  มารดาจะต้องมีความมั่นใจ และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ พยาบาลเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้มารดาประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หากพยาบาลมีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ขณะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้พยาบาลมีทักษะในการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจให้กับมารดาให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ยาวนานที่สุด จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการAdvanced course in breastfeeding ขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดในขณะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ศึกษาดูงานได้พัฒนาตนเองด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทำให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ผู้ศึกษาดูงานนำความรู้ ประสบการณ์ไปพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารจัดการการส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

3. ผู้ศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในวิชาชีพ