ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2

 

1. เริ่มลงทะเบียน 07.30 – 08.00 น. ณ หน้าห้องประชุม 

2. นำบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลมายื่นหน้าจุดลงทะเบียน

# Name Registration No. Status
1. Supinda เรืองจิรัษเฐียร 0006 ชำระแล้ว
2. กนกกาญจน์ วงษ์เจริญ 0044 ชำระแล้ว
3. กมลรัตน์ เรืองไชย 0054 ยังไม่ชำระ
4. กฤตพร อินปิน 0053 ยังไม่ชำระ
5. กาญจนา รักษ์มงคลกานต์ 0007 ชำระแล้ว
6. กิตติกา มีสา 0018 ชำระแล้ว
7. แก้วใจ กาวิละ 0014 ชำระแล้ว
8. ขจิตพันธ์ วิจิตตนันท์ 0024 ชำระแล้ว
9. จิตติยา เฮ่งสูงเนิน 0016 ชำระแล้ว
10. จิรารัตน์ พรหมลัทธิ 0001 ชำระแล้ว
11. จุฑามาส อุประ 0046 ชำระแล้ว
12. เฉลิมขวัญ ศรีสุวรรณ์ 0009 ชำระแล้ว
13. ชนัญธิดา เดชวรรณ 0036 ชำระแล้ว
14. ชมพูนุช พาดี 0033 ชำระแล้ว
15. ชัญญานุช ยั่งยืน 0011 ชำระแล้ว
16. ญาณัจฉรา ธนะขว้าง 0027 ชำระแล้ว
17. ดวงพร ไมตรีจิตต์ 0012 ชำระแล้ว
18. ธิติมา รัตตมณี 0015 ชำระแล้ว
19. นฤมล ปิยสิริชินาธิป 0043 ชำระแล้ว
20. นวมน สุนทรวราภาส 0032 ชำระแล้ว
21. นางสาวจริยาพร เจริญยิ่ง 0042 ชำระแล้ว
22. นุสรา บุญช่วย 0048 ชำระแล้ว
23. นุสรา เมืองซอง 0045 ยังไม่ชำระ
24. เบญจมาศ กลิ่นบำรุง 0052 ยังไม่ชำระ
25. ปริยา พลจัตุรัส 0047 ชำระแล้ว
26. ปัทมนันท์ จุ้ยใจตรง 0031 ชำระแล้ว
27. ปาริฉัตร ณ​ น่าน 0060 ยังไม่ชำระ
28. พรลภัส บุญเชิญ 0021 ชำระแล้ว
29. พรหมภัสสร กำจรผลโพธิ์ 0059 ยังไม่ชำระ
30. พัชรี ศรีชูทอง 0058 ยังไม่ชำระ
31. พาวิไล พลหนองแวง 0061 ยังไม่ชำระ
32. พิจิตรา มูลจักร 0022 ชำระแล้ว
33. ภาวิณีย์ งิ้วสูง 0017 ชำระแล้ว
34. มณฑา ไพรสุวรรณ 0003 ชำระแล้ว
35. มนัสวี ถนอมนวล 0037 ชำระแล้ว
36. ยุพาพร นาทา 0020 ชำระแล้ว
37. รจนก ประทีป ณ ถลาง 0002 ชำระแล้ว
38. รพีพรรณ นาคบุบผา 0034 ยังไม่ชำระ
39. ลักคณา หวลสุวรรณ์ 0056 ยังไม่ชำระ
40. วริศรา ไชยปรุง 0049 ชำระแล้ว
41. วฤณภัส โกฎค้างพลู 0004 ชำระแล้ว
42. วาริดา แสนเมือง 0051 ชำระแล้ว
43. วาสนา ลากุล 0019 ชำระแล้ว
44. วาสิฏฐี เลี่ยมมะณี 0035 ชำระแล้ว
45. วิชญ์สินี ชูเมือง 0057 ยังไม่ชำระ
46. วีณา อวยชัย 0041 ชำระแล้ว
47. ศรัญญา จุมปา 0005 ชำระแล้ว
48. ศรีวรรณภา สุขนิรันดร์ 0038 ชำระแล้ว
49. ศรีสุดา ท้าวศรีชัย 0040 ชำระแล้ว
50. ศิริรัตน์ เดชพละ 0029 ชำระแล้ว
51. สงกรานต์ ดงพระจันทร์ 0023 ชำระแล้ว
52. สลักจิต ราษฎร์อาศัย 0030 ชำระแล้ว
53. สายใจ แซ่โค้ว 0008 ชำระแล้ว
54. สิริญาณ์กร สกุลแก้ว 0010 ชำระแล้ว
55. สิริภานันท์ พันธุ์เขตต์ 0039 ชำระแล้ว
56. สุนทรีย์ เอี่ยมสุวรรณ 0025 ชำระแล้ว
57. เสาวรส โพธิ์สัย 0028 ชำระแล้ว
58. หนึ่งฤทัย ศรีต่างวงษ์ 0055 ยังไม่ชำระ
59. อภิญญา ดอกกุหลาบ 0050 ชำระแล้ว
60. อัญชลีพร บุญเปรม 0013 ชำระแล้ว