หลักการและเหตุผล

         งานการพยาบาลผ่าตัด เป็นงานบริการที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะพิเศษเฉพาะสาขา ดังนั้นพยาบาลทุกคนต้องมีความรู้ใน เรื่อง เทคนิคปลอดเชื้อ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี การส่งเครื่องมือผ่าตัด การช่วยแพทย์ผ่าตัดและตรวจพิเศษ การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค พยาธิสรีรภาพ ในส่วนต่างๆของร่างกาย รวมถึงการให้การพยาบาลผู้ป่วยทั้งในระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น  เป็นต้น ปัจจุบันหลักสูตรการเรียน การสอนของนักศึกษาพยาบาล  มีชั่วโมง การสอนและฝึกอบรมด้านการปฏิบัติงานทางห้องผ่าตัดน้อยมาก ทำให้พยาบาลผู้จบการศึกษาใหม่ไม่สามารถปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง งานการพยาบาลผ่าตัด  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มพูนความรู้เบื้องต้น  ในด้านการบริหารจัดการ  ตลอดจนหลักการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  คณะกรรมการวิชาการงานการพยาบาลผ่าตัด  เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้  จึงจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่ก่อนขึ้นปฏิบัติงาน ให้มีความมั่นใจ  สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีคุณภาพ  และมีเจตคติที่ดีต่อหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. มีความรู้เรื่อง โครงสร้างห้องผ่าตัด  เทคนิคปลอดเชื้อและการปฏิบัติการพยาบาลในห้องผ่าตัด

2. ทราบถึงวิธีการใช้เครื่องมือผ่าตัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การส่งผ่าตัด การดูแลการบำรุงรักษาเครื่องมือ  และการทำให้ปลอดเชื้อ

3. ทราบถึงการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคในห้องผ่าตัด

4. มีความรู้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัดในห้องพักพื้น

5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการของหน่วยงาน สายการบังคับบัญชาและมีเจตคติที่ดีต่อหน่วยงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรใหม่มีความรู้  และทักษะพื้นฐาน การพยาบาลผ่าตัด

2. บุคลากรใหม่มีความพร้อมและมั่นใจ ในการปฏิบัติงาน

3. บุคลากรใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการทำงานในห้องผ่าตัดได้ดีขึ้น