ณ ห้องบรรยาย 204 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2

 

1. เริ่มลงทะเบียน 07.30 – 08.00 น.  

2. นำบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลมายื่นหน้าจุดลงทะเบียน

3. การแต่งกาย ระหว่างการฝึกอบรม

   ภาคทฤษฎี : กรุณาแต่งกายสุภาพ ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์

   ภาคปฏิบัติ : ใช้แบบฟอร์มพยาบาลสีขาวของต้นสังกัด

# Name Registration No. Status
1. กมลพรรณ เผือกมอญ 0014 ยังไม่ชำระ
2. กรรณิกา แข่งขัน 0026 ยังไม่ชำระ
3. กิตตินาถ ลั่นออ 0015 ยังไม่ชำระ
4. กุลชนก นาคหิรัญโสภณ 0034 ยังไม่ชำระ
5. ชัญญาวีร์ เจริญทรัพย์ 0035 ยังไม่ชำระ
6. ฐานียา มหาราช 0016 ยังไม่ชำระ
7. ณัฎฐธิดา เครื่องใจ 0036 ยังไม่ชำระ
8. ตติยา ช่างเกวียน 0017 ยังไม่ชำระ
9. ทิพรัตน์ ขวัญอยู่เย็น 0018 ยังไม่ชำระ
10. ธนกร สายสมุทร 0027 ยังไม่ชำระ
11. ธันยพร บุญช่วย 0005 ชำระแล้ว
12. นรินทร์ธร ฉายเรือง 0028 ยังไม่ชำระ
13. นันท์นภัส โมรา 0029 ยังไม่ชำระ
14. น้ำผึ้ง โพธิ์ไทย 0019 ยังไม่ชำระ
15. ปิยะพร บูรณะพิมพ์ 0007 ชำระแล้ว
16. พรปวีณ์ จุสัญจณากร 0030 ยังไม่ชำระ
17. พัชรวรรณ อันสมศรี 0031 ยังไม่ชำระ
18. พิมพ์ลภัส ลิ่มทองวิรัตน์ 0020 ยังไม่ชำระ
19. ภัทรญาดา ขันทอง 0021 ยังไม่ชำระ
20. ภาวนา พูลสวัสดิ์ 0001 ชำระแล้ว
21. ภิญญาพัชญ์ เจนสุวรรณ์ 0022 ยังไม่ชำระ
22. มณฑาทิพย์ เต่าทอง 0012 ยังไม่ชำระ
23. มูฮัมมัดอัซมี สามะอาลี 0032 ยังไม่ชำระ
24. วรนิษฐา เดชาสกุลพงษ์ 0037 ยังไม่ชำระ
25. วรรณฉัตร หนุนภักดี 0011 ชำระแล้ว
26. วราวัลย์ คงบำรุง 0004 ชำระแล้ว
27. วริศรา ขุ้ยด้วง 0023 ยังไม่ชำระ
28. ศิริธร ศักดิ์ขุนทด 0038 ยังไม่ชำระ
29. ศิรินันท์ เพชรฤทธิ์ 0002 ยังไม่ชำระ
30. ศุภาพิชญ์ กาญจนสุทธิแสง 0024 ยังไม่ชำระ
31. สิริพรรณ จันทะสอน 0006 ชำระแล้ว
32. สุชานันท์ สุดเขียว 0010 ชำระแล้ว
33. สุพิชญา ขาวสำอางค์ 0009 ชำระแล้ว
34. อรญา ไชยโสต 0039 ยังไม่ชำระ
35. อรัญญา​ อุดทุม 0025 ยังไม่ชำระ
36. อัญชิสรา ภานุมาศ 0033 ยังไม่ชำระ
37. อาซีบัน หะยีเปาะแต 0003 ยังไม่ชำระ
38. อารยา ตาแสน 0013 ยังไม่ชำระ
39. อารยา นนยะโส 0008 ชำระแล้ว