ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

1. เริ่มลงทะเบียน 07.30 – 08.00 น.

2. นำบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลมายื่นหน้าจุดลงทะเบียน

3. การแต่งกาย ระหว่างการฝึกอบรม

                   ภาคทฤษฎี : กรุณาแต่งกายสุภาพ

                   ภาคปฏิบัติ : ใช้แบบฟอร์มพยาบาลสีขาวของต้นสังกัด

# Name Registration No. Status
1. กัญญาภัค เวียงเหล็ก 0011 ชำระแล้ว
2. กัลยาณี แซ่โล่ 0012 ชำระแล้ว
3. ตุลยวัตร เกลี้ยงกรแก้ว 0008 ชำระแล้ว
4. ธนบูรณ์ บุทฤทธิ์ 0002 ชำระแล้ว
5. ธีรารัตน์ เหลืองรุ่งอุดม 0024 ยังไม่ชำระ
6. นุสรา แก้วอุ่นเมือง 0010 ชำระแล้ว
7. บุญญาฤทธิ์ แสงนคร 0027 ชำระแล้ว
8. ปฐมพร ศรีโปดก 0016 ชำระแล้ว
9. ประภัสสร สุวรรณโส 0001 ชำระแล้ว
10. เปรมยุดา บุญขยาย 0014 ชำระแล้ว
11. พรนภา เลี้ยงดี 0007 ชำระแล้ว
12. พัชราพรรณ คำแก้ว 0018 ชำระแล้ว
13. ยุทธกร ขุนเศรษฐ 0022 ยังไม่ชำระ
14. โยธกา จันทร์เกิน 0004 ชำระแล้ว
15. รภัสพงษ์ มณีนิล 0006 ชำระแล้ว
16. วราภรณ์ สีจันดี 0005 ชำระแล้ว
17. วันดี สมัยกลาง 0020 ชำระแล้ว
18. ศศิกานต์ ยางทอง 0013 ชำระแล้ว
19. สุนิตา โวลล์ 0017 ยังไม่ชำระ
20. หยาดพิรุณ ไกลถิ่น 0003 ชำระแล้ว
21. อนุสรา สาลี 0026 ยังไม่ชำระ
22. อมาริตา นันทิยุดากิจ 0019 ชำระแล้ว
23. อรชพร มายุน 0025 ยังไม่ชำระ
24. อัญชลี ธรรมสมโรจน์ 0015 ชำระแล้ว
25. อัญชลี บุญยะมณี 0023 ยังไม่ชำระ
26. อัญมณี พ่วงทรัพย์ 0009 ชำระแล้ว