หลักการและเหตุผล

         การได้รับบาดเจ็บของกระดูกสันหลังและไขสันหลังเป็นภาวะคุกคามต่อชีวิต โดยผู้ป่วยเมื่อเกิดการบาดเจ็บส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะอัมพาต เกิดความพิการ และสูญเสียแบบแผนการดำเนินชีวิต ส่งผลกระทบถึงภาวะจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว ดังนั้นผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการวินิจฉัย การผ่าตัด หรือทำหัตถการที่มีความก้าวหน้าทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยลดอัตราการเสียชีวิตลดการสูญเสียอวัยวะ ฟื้นหายจากโรคได้อย่างรวดเร็ว ปราศจากภาวะแทรกซ้อน และจำนวนวันนอนพักรักษาในโรงพยาบาลลดลง กลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชเล็งเห็นความสำคัญใน การพัฒนาบุคลากรที่มีบทบาทดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ ให้มีความรู้และทักษะความสามารถในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางการแพทย์ จึงได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจและเพิ่มความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น เพิ่มคุณภาพการดูแล ผู้ป่วยและครอบครัวพึงพอใจต่อการบริการ ขณะเดียวกันยังเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความเชียวชาญเฉพาะทาง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลังที่ทันสมัย

2. มีความรู้ในการประเมินความเสี่ยงและจัดการกับภาวะแทรกซ้อนภายหลังบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง

3. มีความรู้ในการประเมินและจัดการความปวดได้อย่างเหมาะสม

4. มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยครอบคลุมตั้งแต่ระยะก่อนและหลังผ่าตัด

5. มีความรู้และทักษะในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรพยาบาลมีความรู้และทักษะการพยาบาลเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลังตั้งแต่ระยะวิกฤติ ระยะก่อนและหลังผ่าตัด ตลอดจนระยะฟื้นฟูสุขภาพ

2. ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย ได้มาตรฐานวิชาชีพ

3. ได้ผู้นำคลินิกด้านการการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง

4. เกิดการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ ทักษะในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง