ณ ห้องบรรยาย 202 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2

# Name Registration No. Status
1. กมลชนก แทนผักแว่น 0023 ชำระแล้ว
2. ขวัญหทัย แสงอรุณ 0020 ชำระแล้ว
3. จิดาภา ศรีหร่าย 0001 ชำระแล้ว
4. จิรัฎฐ์ เพิ่มสินเตชาภัทร์ 0026 ยังไม่ชำระ
5. จุฑามาศ อินทปิ่น 0022 ชำระแล้ว
6. จุฑารัตน์ แน่นหนา 0028 ยังไม่ชำระ
7. นันทภัค ศรีทาบุตร 0016 ชำระแล้ว
8. นิสา อรัญญา 0019 ชำระแล้ว
9. นิสารัตน์ เต้าลิ้ม 0014 ชำระแล้ว
10. นุชราพร บูชายันต์ 0003 ชำระแล้ว
11. บุษรินทร์ ทองเลื่อน 0006 ชำระแล้ว
12. ผาณิตา บุณยเกียรติ 0005 ชำระแล้ว
13. พนิตพร ไชยสาร 0008 ชำระแล้ว
14. พรทิพย์ พรมจู 0024 ชำระแล้ว
15. พรรทิวา ไชยบท 0015 ชำระแล้ว
16. พรรนิภา วารสิทธิ์ 0030 ยังไม่ชำระ
17. แพรทอง มีภักดี 0002 ชำระแล้ว
18. ภัทร์ธมนต์ ธัญทะพิพงศ์ 0007 ชำระแล้ว
19. เมธิรา ชัยวัฒนกุล 0004 ชำระแล้ว
20. รำไพ ใหญ่กระโทก 0017 ชำระแล้ว
21. วรัญญา ไทยเดิม 0031 ยังไม่ชำระ
22. วิลาสินี สิงห์ทองห้าว 0021 ชำระแล้ว
23. ศุภวรรณ แก่นแก้ว 0010 ชำระแล้ว
24. สไบทิพย์ ไทยสวัสดิ์ 0012 ชำระแล้ว
25. สิทธินี เลิศตระกูล 0029 ยังไม่ชำระ
26. สุทธาธินี สีใส 0013 ชำระแล้ว
27. สุภาภรณ์ สุขจิตต์ 0018 ชำระแล้ว
28. เสาวลักษณ์ แสงศาสตร์ 0011 ชำระแล้ว
29. อภิชญา ผิวหอม 0027 ยังไม่ชำระ
30. อรทัย สิงห์เถื่อน 0009 ชำระแล้ว
31. อำพันธ์ คำหล้า 0025 ชำระแล้ว