หลักการและเหตุผล

         ปัจจุบันผู้ป่วยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ที่เข้ามารับการรักษาโดยการผ่าตัดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยมีโรคร่วมและมีปัญหาการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อนมากขึ้น การรักษาโดยการผ่าตัดมีการพัฒนารูปแบบไปอย่างต่อเนื่อง  พยาบาลจึงต้องพัฒนาความรู้และทักษะทางการพยาบาลให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นหายจากโรคอย่างรวดเร็ว ปราศจากภาวะแทรกซ้อน และจำนวนวันนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลลดลง วิสัยทัศน์ของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คือการพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศในด้านวิชาการและการให้บริการ ในระดับสากล งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ และงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ  ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราชได้เห็นความสำคัญของการที่จะต้องพัฒนาในการให้ความรู้และทักษะเฉพาะทางแก่พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรักษาและการผ่าตัดของแพทย์ ที่มีความหลากหลายและผู้ป่วย มีปัญหาซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้พยาบาลเกิดความมั่นใจในการใช้ความรู้และทักษะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. มีความรู้และทักษะในการตรวจประเมินผู้ป่วยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

2. มีความรู้และทักษะในการประเมินความเสี่ยงและจัดการกับภาวะแทรกซ้อนทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

3. มีความรู้และทักษะในการประเมินและจัดการความปวดได้อย่างเหมาะสม

4. มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ครอบคลุมตั้งแต่ระยะก่อนและหลังผ่าตัด

5. มีความรู้และทักษะในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถให้การดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม