ณ ห้องบรรยาย 203 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2

# Name Registration No. Status
1. กรรณิกา แก้วคำ 0008 ชำระแล้ว
2. กานต์สุดา สุภัทรประทีป 0019 ชำระแล้ว
3. แก้วตา ศรีบุรุษ 0004 ชำระแล้ว
4. จักรพงศ์ ประภัสสร 0029 ยังไม่ชำระ
5. จุฬารัตน์ แย้มสุนทร 0002 ชำระแล้ว
6. ชญาภา ปณารัตน์ 0030 ยังไม่ชำระ
7. ญาณัชชา ส่วยโหย่ง 0003 ชำระแล้ว
8. ธัญลักษณ์ เพียงดี 0010 ชำระแล้ว
9. ธันยนันท์ ชวนประเสริฐกิจ 0015 ชำระแล้ว
10. นงลักษณ์ ศิริมังคโล 0017 ชำระแล้ว
11. นภาภรณ์ อ่องละออ 0018 ชำระแล้ว
12. นันท์รวี เจตน์วิทยาชาญ 0014 ชำระแล้ว
13. นิรารัตน์ วรรณสุริยะ 0036 ยังไม่ชำระ
14. เบญจพร ไชยวุฒิ 0020 ยังไม่ชำระ
15. ปุณยาพร เที่ยงตรงดี 0009 ชำระแล้ว
16. พัชรี สมร่าง 0012 ชำระแล้ว
17. ยุทธนา ไตรพรหม 0001 ยังไม่ชำระ
18. เยาวภา ศิริธานันท์ 0021 ยังไม่ชำระ
19. รภัสสรณ์ อลังการกิตติเวชช์ 0022 ยังไม่ชำระ
20. รัชดาภรณ์ หัดโต 0031 ยังไม่ชำระ
21. วรรณพร จังสิริพงศ์พันธุ์ 0016 ชำระแล้ว
22. วิยดา ยงรักษา 0007 ชำระแล้ว
23. ศรัญญา ขุนอินทร์ 0005 ชำระแล้ว
24. ศิริพร แม้นศิริ 0006 ชำระแล้ว
25. สราดา ธิติธีราภรณ์ 0037 ยังไม่ชำระ
26. สลิธีริน ปัญญา 0032 ยังไม่ชำระ
27. สิริพร เพ็ชรน้ำสิน 0035 ยังไม่ชำระ
28. สุรีรัตน์ ลิ้มศิริวัฒน์ 0038 ยังไม่ชำระ
29. แสนระวี ชาแสน 0011 ชำระแล้ว
30. อภิญญา ปัญญาอินทร์ 0039 ยังไม่ชำระ
31. อภิญญา เรือนเรือง 0033 ยังไม่ชำระ
32. อาทิตยา สัมมาสะโก 0013 ชำระแล้ว