หลักการและเหตุผล

         การดูแลสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของอาการแสดงของโรคที่มีความซับซ้อนรุนแรงขึ้น แนวทางการรักษาพยาบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการดูแลรักษาเพิ่มมากขึ้น ผลกระทบต่อสุขภาวะของสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์จากภาวะวิกฤตทาง สูติกรรม ผู้ป่วยและญาติคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ส่งผลให้พยาบาลจำเป็นต้องพัฒนาทั้งความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาจึงจัดโครงการอบรมการพยาบาลภาวะวิกฤตทางสูติกรรมขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาต่อยอดการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางสูติกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลภาวะวิกฤตทางสูติกรรม
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ที่มีภาวะวิกฤตทางสูติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถให้การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะวิกฤตทางสูติกรรมได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ