ณ ห้องบรรยาย 201 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2

# Name Registration No. Status
1. กนกพร พวงมะลัย 0021 ชำระแล้ว
2. กรองทอง สุนทราณุวัตร 0003 ชำระแล้ว
3. กัณฑาทิพย์ สันติรัตนพงษ์ 0030 ชำระแล้ว
4. จรรยา ศรีวัฒนประยูร 0020 ชำระแล้ว
5. จันทร์จิรา ฟองมาลา 0028 ชำระแล้ว
6. จินตนา แก้วดวงใจ 0023 ชำระแล้ว
7. จิราภรณ์ หลานป้อ 0025 ชำระแล้ว
8. จุฬาลักษณ์ วงศ์ษา 0011 ชำระแล้ว
9. ณัฏฐ์ธมน ธนธรณ์กีรติ 0007 ชำระแล้ว
10. ณัฐวรรณ จันทร์ชำนาญ 0005 ชำระแล้ว
11. ธิดารัตน์ หนชัย 0017 ชำระแล้ว
12. นฤภร พรสวรรค์ 0029 ชำระแล้ว
13. นัดดาว มะโนวรรณ 0027 ชำระแล้ว
14. นันท์นภัส เหลืองศิริธัญ 0001 ชำระแล้ว
15. บุศรา นาคบำรุง 0019 ชำระแล้ว
16. เบญจมาศ ธิติบดินทร์ 0009 ชำระแล้ว
17. เบญจรัตน์ แก่นสาร 0002 ชำระแล้ว
18. ปวีณา ฐานวิเศษ 0008 ชำระแล้ว
19. พัชรินทร์ มาลีหวล 0016 ชำระแล้ว
20. พิมพ์วรา ปุริเส 0004 ชำระแล้ว
21. พุทธิดา บุตรรัตน์ 0006 ชำระแล้ว
22. มธุรส จามรี 0010 ชำระแล้ว
23. มรีจิ พูลศรี 0015 ชำระแล้ว
24. วัฐวดี พันธุ์วงศ์ 0026 ชำระแล้ว
25. วิวาพร ใจมาเชื้อ 0012 ชำระแล้ว
26. สุธารัตน์ สุขศรี 0024 ชำระแล้ว
27. สุลี ถาวรกุล 0022 ชำระแล้ว
28. หนึ่งนุช วราโชติเศรษฐ 0014 ชำระแล้ว
29. อรทัย มหาวงศนันท์ 0013 ชำระแล้ว
30. อรวรรณ เรือนมี 0018 ชำระแล้ว