หลักการและเหตุผล

         การตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือดแบบ Non invasive เป็นการตรวจเพื่อประเมินลักษณะทางกายภาพและหน้าที่การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ การไหลเวียนเลือดและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อการวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคหัวใจ ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง แม้ว่าการตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือดแบบ Non invasive เป็นวิธีการตรวจที่ง่าย สะดวก และไม่เจ็บปวด หากผู้ป่วยได้รับการเตรียมตัว ไม่ถูกต้องจะทำให้การวินิจฉัยและการรักษาล่าช้า เกิดผลเสียกับผู้ป่วยได้ งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางคลินิกของพยาบาล ให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการการตรวจและวินิจฉัยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด แบบNon–invasive เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบูรณการความรู้สู่การปฏิบัติการดูแล การให้คำแนะนำและเตรียมผู้ป่วยให้ได้ รับการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

        พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ ให้มีสมรรถนะทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้ได้รับการทำหัตถการ เพื่อการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน  ตลอดจนประสานความร่วมมือเบื้องต้นในทีมการดูแลได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเตรียม   ให้คำแนะนำ และดูแลผู้ป่วยที่ได้ รับการตรวจและวินิจฉัยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดแบบ  Non – invasive  ได้

2.  ผู้เข้ารับการอบรม   ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายวิชาชีพด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ