ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

1. เริ่มลงทะเบียน 07.30 – 08.00 น.

2. นำบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลมายื่นหน้าจุดลงทะเบียน

3. การแต่งกาย ระหว่างการฝึกอบรม

   ภาคทฤษฎี : กรุณาแต่งกายสุภาพ

   ภาคปฏิบัติ : ใช้แบบฟอร์มพยาบาลสีขาวของต้นสังกัด

# Name Registration No. Status
1. ชไมพร ดุจกอน 0011 ยังไม่ชำระ
2. ชลธิชา พลลาภ 0002 ชำระแล้ว
3. ชุติมน ธนะวงศ์ธาดากุล 0005 ชำระแล้ว
4. ธัญญาภรณ์ ลาลุน 0007 ชำระแล้ว
5. ธิติมา ตั้งเสรีวงศ์ 0009 ชำระแล้ว
6. นภัสวันต์ ไชยพานิชย์ 0010 ชำระแล้ว
7. นรินธร จำรูญ 0015 ยังไม่ชำระ
8. ปารีนุช พรเจริญ 0003 ชำระแล้ว
9. มรินทร กิจติยะพงศ์ 0012 ยังไม่ชำระ
10. รัตนวลี ฉ่ำช้าง 0001 ชำระแล้ว
11. วรรณนภา คชรักษ์ 0004 ชำระแล้ว
12. สุภาพร เชื้อบัณฑิต 0014 ยังไม่ชำระ
13. สุมลวรรณ ศรีเกิดครืน 0013 ยังไม่ชำระ
14. หทัยรัตน์ เหมือนดี 0006 ชำระแล้ว
15. อักษราภัค เหล่าอารยะวัฒน์ 0008 ชำระแล้ว