ติดต่อสอบถาม

หน่วยพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 2
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-419-8588 / 02-419-9101 / 02-419-7248 / 02-414-1201
(ติดต่อสอบถามเวลาราชการ 08.00 – 16.00 น.) พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.