หลักการและเหตุผล

         ปัจจุบันผู้ป่วยโรคหลอดเลือดที่เข้ามารับการรักษาโดยการผ่าตัดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  ผู้ป่วยมีโรคร่วมและมีปัญหาการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อนมากขึ้น  การรักษาโดยการผ่าตัดมีการพัฒนารูปแบบไปอย่างต่อเนื่อง  พยาบาลจึงต้องพัฒนาความรู้และทักษะทางการพยาบาลให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นหายจากโรคอย่างรวดเร็ว  ปราศจากภาวะแทรกซ้อน และจำนวนวันนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลลดลง วิสัยทัศน์ของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คือการพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศในด้านวิชาการและการให้บริการในระดับสากล งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ  ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช ได้เห็นความสำคัญของการที่จะต้องพัฒนาในการให้ความรู้และทักษะเฉพาะทาง แก่พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรักษาและการผ่าตัดของแพทย์ ที่มีความหลากหลายและผู้ป่วยมีปัญหาซับซ้อนมากขึ้น  เพื่อให้พยาบาลเกิดความมั่นใจในการใช้ความรู้และทักษะ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน  ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น  จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมการพยาบาลศัลยศาสตร์หลอดเลือดขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.มีความรู้และทักษะในการตรวจประเมินผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

2. มีความรู้และทักษะในการประเมินความเสี่ยงและจัดการกับภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือด

3. มีความรู้และทักษะในการประเมินและจัดการความปวดได้อย่างเหมาะสม

4. มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยครอบคลุมตั้งแต่ระยะก่อนและหลังผ่าตัด

5. มีความรู้และทักษะในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับ

1.สามารถให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม