# Name Registration No. Status
1. โชติกา ทองหล่อ 0002 ยังไม่ชำระ
2. ดุษยา อธิธาดาหิรัญกุล 0006 ยังไม่ชำระ
3. ปภัสรา กลมเกลียว 0008 ยังไม่ชำระ
4. ประภัสสร ชาวโยธา 0007 ยังไม่ชำระ
5. ปรารถนา ไชยรัตน์ทอง 0004 ชำระแล้ว
6. เพ็ญพิชชา นามมนตรี 0001 ชำระแล้ว
7. ภัทรชริยา หาทรัพย์ 0005 ชำระแล้ว
8. สรัลรัศมิ์ อุทธจันทร์ 0003 ยังไม่ชำระ