รูปแบบการเข้าร่วมประชุม และอัตราค่าลงทะเบียน

    คนละ 60,000.00 บาท (สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก)

ขั้นตอนการลงทะเบียน (อ่านและทำความเข้าใจ)

1. สมัครสมาชิก Siriraj Conference  คลิกที่นี่  (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน)
2. หลังจากเข้าสู่ระบบ เลือกประเภทที่ลงทะเบียน  

ลงทะเบียน สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ  ลงทะเบียน สำหรับบุคลากรภายนอก 

3. ตรวจสอบรายชื่อ หน้า ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน (ชื่อได้ลงทะเบียนหรือยัง)

4. เมื่อลงทะเบียนแล้ว Download ใบสมัคร ตามแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (หน้าดาวน์โหลดเอกสาร)

5. ส่งใบสมัคร/หลักฐานประกอบการสมัครสอบ ทางไปรษณีย์ จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2567 (ยึดตามวันที่ ที่ไปรษณีย์) หน่วยพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 2 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700

  หลักฐานการสมัครสอบ

     5.1 ใบสมัคร+หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (หน้าดาวน์โหลดเอกสาร)

    5.2 สำเนาปริญญาบัตรทางการพยาบาล

   5.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 (ยังไม่หมดอายุตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม)

   5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

   5.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว ติดใบสมัคร 1 รูป

6. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2567

7. ชำระค่าลงทะเบียน (สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม) วันที่ 12 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2567