หลักการและเหตุผล

      ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ก่อกำเนิดและมีพัฒนาการ มีความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอน การบริการรักษาพยาบาล งานวิชาการ การวิจัย มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับในวงกว้างตลอดเวลาที่ผ่านมา และภาควิชาฯ ได้มีการจัดประชุมวิชาการขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2567 นี้ภาควิชาฯ จะจัดประชุมวิชาการ Siriraj Medicine Conference 2024 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้ ในการประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีการอันหลากหลายในการวินิจฉัยและดูแลการรักษาผู้ป่วย โดยอาศัยความรู้ทางการแพทย์ที่ได้จากงานวิจัย และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้เชียวชาญ ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้เงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่