อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียนแบบ  early bird  ภายในวันที่ 15 ม.ค.67      ราคา     3,500 บาท   
อัตราค่าลงทะเบียนแบบปกติ            ภายในวันที่ 2 ก.พ. 67       ราคา     4,000 บาท
อัตราค่าลงทะเบียนหน้างาน                                                         ราคา     4,500 บาท


             โปรดอ่าน           
1. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วนก่อนกด "ยืนยัน" การลงทะเบียน
2. สำหรับท่านที่ต้องนำใบเสร็จไปเบิกจากต้นสังกัด จะต้องได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดก่อน ไปชำระเงิน มิฉะนัน จะไม่สามารถนำใบเสร็จไปเบิกได้

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.  เข้าสู่ระบบ Siriraj Conference
     ในกรณีที่ท่านได้เข้าสู่ระบบมาก่อนแล้ว ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้

          เข้าสู่ระบบ Siriraj Conference คลิกที่นี่         

2. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
    หลังเข้าสู่ระบบ Siriraj Conference แล้ว กลับมาที่หน้านี้ เพื่อเลือกลงทะเบียน

        ลงทะเบียนบุคลากรภายนอก                 

         ลงทะเบียนบุคลากรภายใน         

3. ชำระเงิน
    หลังคลิกเลือก "ยืนยันการลงทะเบียน" จะปรากฎตัวเลือกช่องทางการชำระเงิน (ท่านสามารถกลับเข้าสู่หน้าดังกล่าวได้ตามรายละเอียดในอีเมลที่ท่านได้รับหลังยืนยันการลงทะเบียน) 

4. กรุณาชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน ใบเสร็จรับเงินจะส่งให้ท่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้