โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลศิริราช

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

"...to the benefit of
mankind... "

Dean Message

    ตลอดระยะเวลา 136 ปี ที่ชาวศิริราชช่วยทำให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มีความเจริญมาถึงทุกวันนี้ เพราะชาวศิริราชคิดและทำเรื่องใหม่ที่มีประโยชน์…

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Highlights

ศูนย์บูรณาการกระดูกสะโพกหักศิริราช
(Siriraj Hip Fracture Professional : Si-HIP)

ในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ทำให้มีประชากรผู้สูงวัยมากขึ้น และ ความสามารถในการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วที่ลดลงจากเดิม การทรงตัวที่ไม่ดี และโรคประจำตัวต่างๆ ความเสื่อมของร่างกายในส่วนต่างๆที่เพิ่มขึ้นตามวัย ส่งผลทำให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะเกิดการล้มได้ง่ายขึ้น ประกอบกับภาวะกระดูกพรุนที่พบได้มากโดยเฉพาะในเพศหญิง….

คลังข้อมูลสุขภาพ

เเหล่งรวบรวมความรู้สุขภาพ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

What Happened…

Upcoming…

ช่องทางสอบถาม / เสนอแนะ / ติชม

Copyright - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล