โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลศิริราช

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

"...to the benefit of
mankind... "

Dean Message

    ตลอดระยะเวลา 136 ปี ที่ชาวศิริราชช่วยทำให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มีความเจริญมาถึงทุกวันนี้ เพราะชาวศิริราชคิดและทำเรื่องใหม่ที่มีประโยชน์…

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Highlights

เทคนิคการฉีดยาโดยใช้ภาพอัลตราซาวนด์นำการฉีดฟีนอลเข้าแขนงประสาทสั่งการเพื่อรักษากล้ามเนื้อหดเกร็ง

กล้ามเนื้อหดเกร็งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคระบบประสาท เช่น เด็กสมองพิการ ผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลังบาดเจ็บ การเกร็งเปรียบเสมือนเบรกที่คอยดึงต้าน ส่งผลให้ผู้ป่วยขยับตัวได้ลำบาก รบกวนการเดิน การหยิบจับสิ่งของ หากเกร็งรุนแรงอาจทำให้ปวด อีกทั้งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน ข้อยึดติด ผิวหนังบริเวณข้อพับติดเชื้อราจากการทำความสะอาดได้ยาก …

คลังข้อมูลสุขภาพ

เเหล่งรวบรวมความรู้สุขภาพ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

What Happened…

Upcoming…

ช่องทางสอบถาม / เสนอแนะ / ติชม

Copyright All Rights Reserved - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล