โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลศิริราช

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

"...to the benefit of
mankind... "

Dean Message

    ตลอดระยะเวลา 136 ปี ที่ชาวศิริราชช่วยทำให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มีความเจริญมาถึงทุกวันนี้ เพราะชาวศิริราชคิดและทำเรื่องใหม่ที่มีประโยชน์…

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Highlights

เครื่องจัดการสิ่งส่งตรวจทางจุลชีววิทยาแบบอัตโนมัติ
Automated specimen processing unit (WASP®)

การจัดการสิ่งส่งตรวจทางจุลชีววิทยา โดยเฉพาะการจัดการสิ่งส่งตรวจสำหรับการเพาะเชื้อนั้นนับว่ามีความยุ่งยาก และเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลายาวนาน จึงถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จำกัดขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เพื่อให้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสามารถเติบโตเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาลศิริราชและความต้องการของลูกค้าภายนอก ภาควิชาจุลชีววิทยาจึงได้นำเข้าเครื่อง WASP® ….

คลังข้อมูลสุขภาพ

เเหล่งรวบรวมความรู้สุขภาพ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

What Happened…

Upcoming…

ช่องทางสอบถาม / เสนอแนะ / ติชม

Copyright - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล