*** โปรดอ่าน***

เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น คู่มือการพยาบาลที่สำเร็จในแต่ละปีอาจจะแตกต่าง และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่

ชื่อเรื่อง

คู่มือปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองด้วยวิธีสอดไส้หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มกราฟผ่านทางขาหนีบในระยะผ่าตัด

คณะผู้จัดทำ

ฐิติมา จำนงค์เลิศ
งานการพยาบาลผ่าตัด
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่

เผยแพร่