*** โปรดอ่าน***

เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น คู่มือการพยาบาลที่สำเร็จในแต่ละปีอาจจะแตกต่าง และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่

ชื่อเรื่อง

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสในระยะแพร่กระจายเชื้อ

คณะผู้จัดทำ

เสาวภา ทองงาม
งานการพยาบาลอายุรศาสตร์
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่

เผยแพร่
ดาวน์โหลดเอกสาร:
Download this file (m-21-12-2022-02.pdf)คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคอีสุกอีใส[ ]2444 kB2022-12-21 10:34