The 12th Siriraj Neuroscience Annual Conference (SNAC)

“ Essentials in Common Neurological IPD Consultations ”


 

                วิชาความรู้ทางด้าน Neurology ได้มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกๆปี ทั้งในด้านการวินิจฉัย การตรวจประเมินและการรักษา แพทย์จึงควรค้นคว้าหาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อนำไปปรับใช้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงที่สุด

                ทางสาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดประชุมอบรมวิชาการประจำปีด้านประสาทวิทยาศาสตร์ Siriraj Neuroscience Annual Conference (SNAC) เป็นประจำมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนด Theme เรื่อง “Essentials in Common Neurological IPD Consultations” เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัย อีกทั้งยังสอดแทรกการสอนให้ครอบคลุมถึงการนำไปใช้จริงทางเวชปฎิบัติ

                โดยในปีนี้จะจัดการประชุมเป็นเวลา 2 วันคือระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ชั้น 3-4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                ในปีนี้ปาฐกถาเกียรติยศ “นิพนธ์ พวงวรินทร์” โดยได้รับเกียรติจาก . พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ รวมทั้งมีการบรรยายจากคณาจารย์ผู้มีความรู้ความชำนาญทางด้านประสาทวิทยาตลอดทั้ง 2 วัน

                จึงขอเชิญชวนอายุรแพทย์, แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและประสาทแพทย์มาร่วมประชุมอบรมใน SNAC ครั้งที่ 12 ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยพร้อมเพรียงกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านในวันที่ 19-20 มกราคม 2565 ที่จะมาถึงนี้