หลักการและเหตุผล

         การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดเป็นช่วงเวลาวิกฤติ ที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญของทีมสหสาขาวิชาชีพ งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด  และการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับการบริบาลทารกแรกเกิด ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ที่ทันสมัย  มีทักษะที่ถูกต้องในการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด ด้วยมาตรฐานสากล  และสิ่งสำคัญคือ เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ทารกมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย รวมถึงปลอดจากภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้  จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (Practical Points for Nurse in Update Neonatal Resuscitation) สำหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับทารกแรกเกิด 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วสามารถปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ