1514 อาคาร 100 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์  ชั้น 15

 

1. เริ่มลงทะเบียน 07.30 – 08.00 น.  

2. นำบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลมายื่นหน้าจุดลงทะเบียน

3. การแต่งกาย ระหว่างการฝึกอบรม

   ภาคทฤษฎี : กรุณาแต่งกายสุภาพ ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์

   ภาคปฏิบัติ : ใช้แบบฟอร์มพยาบาลสีขาวของต้นสังกัด

# Name Registration No. Status
1. กนิษฐาพร ถิระเสถียร 0024 ชำระแล้ว
2. กรุณา วงศ์อามาตย์ 0003 ชำระแล้ว
3. เกตุมะณี สวยแสง 0023 ยังไม่ชำระ
4. ชมพูนุช สุขพรรณพิมพ์ 0006 ชำระแล้ว
5. ชุติมา พิบูลย์บุญ 0027 ชำระแล้ว
6. ชุติมา อิวานุวัฒน์ 0011 ชำระแล้ว
7. ฐิติมา อินทนัย 0013 ชำระแล้ว
8. ณัฐกานต์ เข็มภูเขียว 0012 ชำระแล้ว
9. ทศพร พิมพ์เหมือน 0022 ยังไม่ชำระ
10. นภัสธนันท์ วาณิชย์ภัชรกุล 0008 ชำระแล้ว
11. นริศา จิณะแสน 0026 ชำระแล้ว
12. นฤมล เขื่อนแก้ว 0007 ชำระแล้ว
13. นัฐดารัตน์ จิรัฐิติวงษ์ 0014 ชำระแล้ว
14. บุษญา พันธ์บัว 0021 ชำระแล้ว
15. ประไพพร จุ่มแก้ว 0015 ยังไม่ชำระ
16. ปรัศนีย์ โตชัยภูมิ 0002 ชำระแล้ว
17. ปิยวรรณ วรขันธ์ 0005 ชำระแล้ว
18. ปุณยนุช ปฐมรัตนศิริ 0016 ชำระแล้ว
19. ภูมิพัฒน์ สมภาร 0028 ยังไม่ชำระ
20. ละอองดาว อรุณศรี 0001 ชำระแล้ว
21. ศศิกานต์ รัตนวงศ์ 0010 ชำระแล้ว
22. ศิริรัตน์ คงศรี 0020 ชำระแล้ว
23. สิริพร วิจิตรนิมมาน 0017 ยังไม่ชำระ
24. สุจิรา ประสานรัตน์ 0029 ยังไม่ชำระ
25. สุทัชชา บุตรถาวรศักดิ์ 0004 ชำระแล้ว
26. สุพัตรา วงษ์เอนก 0018 ชำระแล้ว
27. สุเมธ โคตรสมบัติ 0030 ยังไม่ชำระ
28. สุวภัทร ชนะมาร 0025 ชำระแล้ว
29. อารีรัตน์ คำลือ 0009 ชำระแล้ว