หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารเป็นบุคคลสำคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับต้น ที่ต้องปฏิบัติงานและประสานงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้ปฏิบัติการ ต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Technical Expertise) ของงานที่ตนรับผิดชอบ เพื่อให้สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้ รวมทั้งต้องสามารถควบคุมและกำกับดูแล งานประจำวันของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน และประสานงานกับบุคลากรทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กร ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจหลักการบริหารจัดการ การบริหารความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบบริหารต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานต่างๆได้ อย่างเหมาะสม โดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ในเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ผู้บริหารและเตรียมการทำหน้าที่ผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ร่วมมือประสานงานกับบุคลากรทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างเหมาะสม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความรอบรู้เพิ่มขึ้นในศาสตร์และศิลป์ของการบริหารจัดการ

2. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้เข้าอบรมมีแนวคิด ให้ความร่วมมือในการทำงานระหว่างบุคคล หน่วยงาน และเครือข่ายสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร