ปฏิทินกิจกรรม

เชิญชวนเข้าร่วมอบรม “ค่ายเบาหวานสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ปี 2567 ” ครั้งที่ 2

ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมจัดอบรมโครงการ“ค่ายเบาหวานสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ปี 2567” เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานได้รับความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นแรงส่งเสริมกำลังใจจูงใจและกระตุ้นให้ผู้เป็นเบาหวานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและชะลอการเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง ขอเชิญชวนผู้ที่เป็นเบาหวาน ญาติ ผู้ดูแล หรือผู้ที่สนใจทางด้านเบาหวาน เข้าร่วมอบรม “ค่ายเบาหวานสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ …