Dean Message…

    ตลอดระยะเวลา 136 ปี ที่ชาวศิริราชช่วยทำให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มีความเจริญมาถึงทุกวันนี้ เพราะชาวศิริราชคิดและทำเรื่องใหม่ที่มีประโยชน์ และท้าทายมาโดยตลอด หลายเรื่องต้องใช้ความพยายามและความร่วมมือจากหลายฝ่ายหลายงาน แม้ว่ามีความทุ่มเทพยายามแล้ว แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งทุกคนได้เรียนรู้และพยายามปรับปรุงจนประสบความสำเร็จในเวลาต่อมา เช่นเดียวกับโทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) ผู้ซึ่งประดิษฐ์หลอดไฟฟ้า และเกิดประโยชน์กับชาวโลกเป็นครั้งแรก โดยมีการทดลองกว่าพัน ๆ ครั้ง กว่าจะประสบความสำเร็จ ซึ่งความล้มเหลวของการทดลองแต่ละครั้งเป็นบทเรียนให้กับท่าน ไม่ทำผิดพลาดแบบเดิมอีก

    ฉะนั้น ขอให้พวกเราชาวศิริราชมีความพยายามมุ่งมั่น พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ร่วมมือฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน

    “อย่ากลัวความล้มเหลว เพราะจะเป็นกุญแจของความสำเร็จต่อไป “ … หากเราไม่หยุดยั่งความพยายาม

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Copyright All Rights Reserved - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล