Siriraj International Visiting Scholars

ABOUT

Siriraj International Visiting Scholars เป็นโครงการทุนส่งเสริมและสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญอาคันตุกะชาวต่างประเทศระดับสากลของคณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันสมัยจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการศึกษา วิจัย การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายในระดับสากล รวมทั้วเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของคณะในระดับสากล

SVS

SVS News

FAQ

1.เข้าไปที่เว็บ https://www.topuniversities.com/

2.เลือก University Rankings

3.เลือก QS World University Rankings

4.ใส่ข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ต้องการค้นหา

5.เมื่อทำการค้นหาแล้ว ระดับ QS Ranking จะขึ้นอยู่ด้านหน้าชื่อของมหาวิทยาลัย

1.เข้าเว็บ https://www.scopus.com/

2.คลิกที่ Author Search

3.ใส่ข้อมูลของผู้ที่ต้องการค้นหา แล้วกด Search

4.ค้นหาชื่อให้ตรงกับบุคคลที่ต้องการค้นหา ค่า H-Index จะแสดงอยู่บริเวณแถวหัวข้อ "H-index"

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจะอยู่ที่ 1-2 สัปดาห์ (5-10 วันปฏิบัติงาน)

สามารถเข้าเสนอชื่อได้โดยผ่านการรับจากหัวหน้าภาควิชา ว่าเป็นผู้มีชื่อเสียง มีศักยภาพและเป็นที่รู้จักในด้านนั้นๆ

Contact Us

Mrs. Kittaya Pawarana
International Relations Officer
Division of International Relations
Tel. +662-419-9465-6 Ext. 103
irsiriraj@gmail.com
Mr. Patsu Supakajohnwanich
International Relations Officer
Division of International Relations
Tel. +662-419-9465-6 Ext. 110
irsiriraj@gmail.com
SIRIRAJ