:: สารจากประธาน ::
 

การประชุมวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่องานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2567 หรือภาษาอังกฤษ Siriraj Conference in Medicine and Public Health หรือชื่อย่อ SICMPH ซึ่งที่ผ่านมาการประชุมวิชาการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในคณะและจากทั่วประเทศ

การจัดประชุมวิชาการ SICMPH 2024 ในครั้งนี้ ทีมคณะกรรมการฯ ได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 3: Good Health and Well-Being (สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย) มาใช้เป็นพื้นฐานในสื่อถึงการพัฒนาด้านการแพทย์อย่างยั่งยืน ภายใต้ theme ของงานประชุมวิชาการ “Healthcare Sustainability” และนอกเหนือจากการพัฒนาในศาสตร์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ยังมีการผสมผสานระหว่างศาสตร์อื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันอีก เช่น การบริหารจัดการโรงพยาบาล เทคโนโลยี AI การจัดการด้านข้อมูล กฎหมาย การเงิน การศึกษา ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม SICMPH ถือเป็นการจัดประชุมวิชาการที่สร้างเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนรู้ทั้งแบบสหสาขาวิชาชีพและการเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างดียิ่ง โดยความรู้ที่ได้รับจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกที่เป็นคุณูปการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การแพทย์และการสาธารณสุข  

นอกเหนือจากกิจกรรมด้านวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น การประชุมครั้งนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการจัดกิจกรรมภาคประชาชนพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567 โดยสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.sicmph.com

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ท่านจะได้รับจากประชุมวิชาการ SICMPH 2024 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาและดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างยั่งยืน


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล
คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


ดาวน์โหลดตารางการประชุม คลิกที่นี่

**subject to change


 

(บุคลากรภายนอกคณะฯ ทั้งภาครัฐ และเอกชน) (บุคลากรภายในคณะฯ, GJ, SiPH และโรงพยาบาลร่วมสอน)

ขยายเวลาลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567