การศึกษา

ภาควิชาตจวิทยา

ภาควิชาตจวิทยา ได้จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาและระดับบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญามีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตและกายภาพบำบัด สำหรับระดับบัณฑิตศึกษาได้จัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตจวิทยา และร่วมสอนด้านตจวิทยากับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิกอนุสาขาตจศัลยศาสตร์ นอกจากนั้น ยังมีจัดการฝึกอบรมระยะสั้น “Short Course Training in Skin Laser Surgery”, หลักสูตร “Short Course Training in Dermatopathology” หลักสูตร 3 เดือน และหลักสูตร “Short course training Program in Hair Disorders and Hair Transplantation” สำหรับแพทย์ผิวหนังทั้งไทยและต่างชาติ

Last update: 14/05/2018 09:04:57

ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.