ดาวน์โหลดเอกสาร:
Download this file (sins-journal-2555-01_page1-13.pdf)1. ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลในมารดา/ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการ...[สุชญาดา ขุนเสถียร วรรณา อาราเม ปราณี ทองใส และถาวร ทรัพย์ทวีสิน]472 kB2018-02-27 10:14
Download this file (sins-journal-2555-01_page14-28.pdf)2. การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น...[ศรุตยา รองเลื่อน ภัทรวลัย ตลิงจิตร และสมประสงค์ ศิริบริรักษ์]443 kB2018-02-27 10:15
Download this file (sins-journal-2555-01_page29-39.pdf)3. ผลการเยี่ยมก่อนผ่าตัดทางโทรศัพท์ต่อระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่มา...[ประทุม เสลานนท์ และเพ็ญปวิณ จตุรพิธโพธิ์ทอง]462 kB2018-02-27 10:15
Download this file (sins-journal-2555-01_page40-50.pdf)4. ความคิดเห็นของบิดา/มารดา...ต่อการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำ...[เบญจมาศ กลิ่นบำรุง นิราภร มหารุ่งเรืองรัตน์ และรวมพร กลีบบัว]362 kB2018-02-27 10:15
Download this file (sins-journal-2555-01_page51-56.pdf)5. Siriraj Lacrimal Irrigating Canula[เอื้องพร พิทักษ์สังข์]460 kB2018-02-27 10:16