จำนวนคู่มือเผยแพร่:
1  = ผลงาน เดือน มกราคม - มีนาคม  2 = ผลงาน เดือน เมษายน - มิถุนายน  3 = ผลงาน เดือน กรกฎาคม - กันยายน  4 = ผลงาน เดือน ตุลาคม - ธันวาคม