Me, Myself, and Siriraj

Photography Contest

Application Period 1 June – 31 July 2024

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด            

ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดส่งภาพถ่ายตามหัวข้อที่กำหนด จะต้องเป็นบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น 

ประเภทรางวัล

1. รางวัล “Me, Myself, and Siriraj” POPULAR VOTE 1 รางวัล
ประกอบด้วยเงินรางวัล 1,000 บาท และประกาศนียบัตร
คือ ภาพยอดนิยมสูงสุด ซึ่งพิจารณาจากคะแนนกดโหวตรูปภาพผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

 

2. รางวัลภาพพร้อมการนำเสนอยอดเยี่ยม : The Best “Me, Myself, and Siriraj” Photo Presentation Awards จำนวน 4 รางวัล
รางวัลที่ 1        จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วยเงินรางวัล 5,000 บาทและประกาศนียบัตร  
รางวัลที่ 2        จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วยเงินรางวัล 3,000 บาทและประกาศนียบัตร      
รางวัลที่ 3        จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วยเงินรางวัล 2,000 บาทและประกาศนียบัตร 

ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

1. ภาพ

2. ชื่อภาพภาษาอังกฤษ

3. คำบรรยายประกอบภาพภาษาอังกฤษ

4. ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือเทคนิคที่ใช้สร้างภาพ

5. วันที่ถ่ายภาพ

การส่งผลงานเข้าประกวด            

1. ไฟล์ภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัล กล้องจากโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือโดรน (drone) ควรมีขนาดภาพด้านที่สั้นที่สุดของภาพไม่ต่ำกว่า 3000 pixels โดยส่งในรูปแบบนามสกุลไฟล์ .JPEG และต้องมีคำบรรยายภาษาอังกฤษของภาพมีความยาวระหว่าง 250-700 ตัวอักษร (character) โดยคำบรรยายต้องมีความสอดคล้องกับภาพ และมีความเชื่อมโยงสู่แนวคิด“Me, Myself, and Siriraj”

2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ไม่มีข้อผูกมัดเรื่องลิขสิทธิ์ภาพ จากหน่วยงานใด ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ เอกสารอื่น ๆ หรือเผยแพร่ในเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย อันเกี่ยวเนื่องกับการหารายได้หรือผลประโยชน์ทางการค้า รวมไปถึงภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การ crop ภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยเผยแพร่หรือได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใด ๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

3. ภาพที่ส่งไม่จำกัดเทคนิคในการแต่งภาพ แต่ห้ามทำให้ภาพเสียความหมายอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ห้ามใช้การตัดต่อภาพ และเป็นภาพที่สามารถหาข้อมูลการถ่ายภาพ (Exif) ได้

4. ภาพที่ส่งไม่จำกัดรุ่นอุปกรณ์การถ่ายภาพ หากใช้โดรน (Drone) ในการถ่ายภาพ จะถือว่าผู้ส่งผลงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการใช้โดรนเพื่อคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว และมีส่วนรับผิดชอบต่อผลบังคับทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว

5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง และต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง (การทำซ้ำจากฟิล์มต้นฉบับ Film Duplication ไม่สามารถส่งประกวดได้) ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถปรับแต่งภาพได้เฉพาะการปรับสี แสง น้ำหนักของภาพ การลบรอยฝุ่นเท่านั้น โดยการปรับแต่งดังกล่าวต้องไม่ทำให้เกิดความสูญเสียหรือทำให้ภาพเสียความหมายอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสิ่งที่จับภาพไว้ และห้ามมีการตัดต่อภาพ ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับและตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อ ๆ ไป หากมีปัญหาข้อสงสัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด

6. ผู้ส่งผลงานต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่ทีมงานมีข้อสงสัย สามารถร้องขอให้ผู้ส่งผลงานแสดงภาพต้นฉบับที่แท้จริงได้

7. ผู้ส่งผลงานต้องรับรองและยืนยันว่าตนเองเป็นเจ้าของภาพและเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ร่วมกิจกรรมการประกวด โดยไม่มีการนำรูปภาพหรือเนื้อหาข้อมูลในการบรรยายของผู้อื่นมาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ซึ่งถือเป็นการละเมิดทางทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น หากมีการร้องเรียนในทางแพ่ง ซึ่งมีค่าสินไหมทดแทนในฐานละเมิด หรือการร้องเรียนใด ๆ ที่ได้อ้างกรรมสิทธิ์ในภาพหรือเนื้อหาข้อมูลนั้น ๆ รวมทั้งการละเมิดต่าง ๆ ผู้ส่งผลงานประกวดจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดยทางคณะผู้จัดโครงการฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ ความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

8. ไฟล์ภาพรวมทั้งคำบรรยายที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดยินยอมตกลงให้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพบางส่วนหรือทั้งหมด ตลอดจนสามารถปรับปรุง และดัดแปลงเนื้อหาในคำบรรยายของทุกผลงานได้โดยชอบ เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาด

9. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดต้องมีความเหมาะสม ต้องไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ ไม่ขัดกับศีลธรรม จรรยาบรรณ หรือละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น หากผลงานนั้นละเมิดสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว คณะผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบภาพถ่ายและเนื้อหาที่ ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการ ตัดสิทธิ์ผลงานที่พบว่ามีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข จากภาพหรือแหล่งภาพที่ขัดกับกติกาการประกวดนี้เพื่อใช้ร่วมกิจกรรมการประกวดครั้งนี้

10. หากภาพที่ส่งเข้าประกวดปรากฏใบหน้าบุคคล ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลในภาพได้ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องแนบเอกสารเอกสารยินยอมให้ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จากบุคคลในภาพ/ผู้ปกครองของบุคคลในภาพ ในคราวเดียวกับการส่งภาพเข้าประกวด ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มิเช่นนั้น จะถือว่าภาพดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์การประกวด และถูกตัดสิทธิ์จากการพิจารณาตัดสินรางวัล

11. คณะผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด หรือการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนใด ๆ หากพบว่ามีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรมการประกวด หรือการรับรางวัลใด ๆ รวมทั้งหากตรวจสอบพบการกระทำผิดกติกาการประกวดในภายหลัง จะขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์นั้นได้เช่นกัน

12. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งภาพเข้าร่วมการประกวดได้ 3 ภาพเท่านั้น และมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้ทั้งรางวัล Popular Vote และรางวัล Best Photo Presentation ในการประกวด

เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก            

ตัดสินจากความสวยงามของภาพ รวมถึงการบรรยายต้องมีความสอดคล้องกับภาพ และเกี่ยวข้องสื่อถึงความเป็น “ศิริราช” โดยมีคณะกรรมการผู้พิจารณาเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์ และด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินในรอบแรก กรรมการแต่ละท่านจะให้คะแนนแต่ละผลงานที่ส่งเข้าประกวด

ประกาศช่วงเดือน สิงหาคม

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 • – ความสวยงามและความสร้างสรรค์ (Aesthetics and Creativity) 50 คะแนน
 • – การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ                                               50 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ             

          ภาพที่ผ่านเข้ารอบซึ่งเป็นภาพที่ได้สูงสุด 20  ภาพแรก  จะถูกนำมาพิจารณาในการตัดสินรางวัลในรอบ Final Presentation  โดยเกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย 

 1. ความสวยงาม (Aesthetics)      25 คะแนน
  –   
  การจัดองค์ประกอบ (Composition)
  –    การใช้แสง (Lighting)
  –    สีและความคมชัด (Color & Contrast)
  –    คุณภาพเทคนิค (Technical Quality)
 2. แนวคิด (Concept)      25 คะแนน
 • – ความเป็นต้นฉบับ (Originality)
 • – การถ่ายทอดแนวความประทับใจของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในภาพกับศิริราช
 1. ทักษะในการนำเสนอ (Oral Presentation Skill)      50 คะแนน
 • – ความชัดเจน (Clarity)
 • – บุคลิก (Personality)
 • – ความถูกต้องในการใช้ภาษา (Language Organization)
 • – เทคนิคการพูดนำเสนอเนื้อหา (Content)

หมายเหตุ :
ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลทั้งสองประเภทจะได้ร่วมแสดงในคลังภาพถ่ายและแบนเนอร์บนเว็บไซต์ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รวมทั้งจะได้รับการเผยแพร่ในบทความบนเว็บไซต์ หนังสือภาพ นิทรรศการภาพถ่าย หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้จัดทำด้วย

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณญานิศา ช่วงฉ่ำ        

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพบาบาล
ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 3
โทร: 02-419-9465/-6 ต่อ 108
E-mail : irsiriraj@gmail.com      

SIRIRAJ