• แชร์ :
  • กิจกรรม "ท่องพระราชวังเดิม"

    26 ธันวาคม 2566 - 26 มกราคม 2567
    กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

    วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.30 น. ร่วมชมนิทรรศการวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพิธีเปิดกิจกรรม "ท่องพระราชวังเดิม" ณ โถงต้อนรับพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน และเวลา 13.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไปพระราชวังเดิมเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยมีวิทยากรพิเศษ คุณวทัญญู  เทพหัตถี มาบรรยายให้ความรู้และช่วงท้ายกิจกรรมได้มีการถ่ายรูปรวมหมู่คณะและมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร